За да се осигури достъпност и устойчивост на резултатите от проекта и да се гарантира възможно най-високо ниво на преносимост на инструментите, материалите и методологиите, разработени в рамките на проекта, нашият консорциум разработи набор от инструменти за обучители на възрастни и организации за обучение на възрастни. Инструментариумът е достъпен безплатно и може да бъде намерен на уебсайта на проекта и на платформата на проекта.

Ръководство за използване на онлайн платформа

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035172

Copyright © 2021 DiGiPORT. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive