Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου και να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο μεταβιβάσιμης αξίας των εργαλείων, του υλικού και των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία μας ανέπτυξε μια εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές ενηλίκων και οργανώσεις εκπαιδευτών ενηλίκων. Η εργαλειοθήκη διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να τη βρείτε στον ιστότοπο του έργου και στην πλατφόρμα του έργου.

Εγχειρίδιο αξιοποίησης της πλατφόρμας διαδικτυακού περιεχομένου

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035172

Copyright © 2021 DiGiPORT. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive